Algemene Voorwaarden Consumenten – Studio Ditte november 2017

 

Studio Ditte VOF
Baronielaan 252 (geen bezoekadres)
4837 BH Breda
Nederland

KvK-nummer: 24373710
Btw-identificatienummer: NL 8143 88 942 B01

Voor alle correspondentie met Studio Ditte mail naar: mail@studioditte.nl

Bankgegevens:
ING NL43INGB0003063573
IBAN: NL43INGB0003063573
BIC/SWIFT: INGBNL2A

 

Artikel 1 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling op de website van Studio Ditte. Deze voorwaarden kunnen op verzoek worden toegezonden. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
 2. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen. Indien dit niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden gelezen. Ook kunnen de voorwaarden op verzoek van de consument langs elektronische weg worden toegezonden.
 3. Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 4. Studio Ditte heeft het recht de algemene voorwaarden te wijzigen. Mocht deze wijzing na het sluiten van de overeenkomst optreden, dan is onze klant bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
 5. Voor gevolgen van tekstfouten kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Artikel 2 - Het aanbod

 1. Alle aanbiedingen van Studio Ditte zijn vrijblijvend en Studio Ditte behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen. Mocht deze wijzing na het sluiten van de overeenkomst optreden, dan is onze klant bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
 2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Hierbij geldt altijd zolang de voorraad strekt.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Studio Ditte gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Studio Ditte niet.
 4. De prijzen en voorwaarden van een geplaatste order zijn 30 dagen geldig. Indien de consument pas na deze periode van 30 dagen betaalt, gelden de prijzen en voorwaarden van de datum waarop Studio Ditte de betaling ontvangt.

 

Artikel 3 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 2, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Studio Ditte onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Studio Ditte is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Studio Ditte. Studio Ditte is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Studio Ditte zonder opgave van redenen dit mee binnen 10 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 

Artikel 4 - Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument ‘als goed huisvader’ omgaan met het product en de verpakking. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, heeft hij het product niet gebruikt en zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Studio Ditte retourneren.
 3. De consument maakt per mail bekend dat het een product wil retourneren. Retourzendingen van geleverde producten kunnen slechts plaats vinden na goedkeuring door Studio Ditte. Studio Ditte zal in de goedkeuring hiervan een retouradres aangeven. LET OP: De consument vermeldt in het onderwerp van de e-mail het ordernummer dat via e-mail is ontvangen.
 4. Het retourneren voor consumenten binnen Nederland is gratis, vanuit overige landen geldt dat het op eigen kosten retour gestuurd wordt.
 5. Studio Ditte houdt zich het recht voor om geretourneerde artikelen te weigeren of om niet het volledige bedrag te crediteren als het vermoeden bestaat dat het artikel reeds gebruikt is, of door de klant is beschadigd.
 6. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Studio Ditte dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

Artikel 5 – Aansprakelijkheid / garantie

 1. Studio Ditte staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid.
 2. De consument heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de consument Studio Ditte daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 7 werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
 3. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst voldoen, heeft Studio Ditte de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. De kosten voor het retourneren in dit geval zijn voor rekening van Studio Ditte.

 

Artikel 6 – Betaling

 1. De consument betaalt aan het einde van de elektronische bestelling door middel van IDEAL, Visa, Mastercard, American Express, PayPal, Giropay, SOFORT banking en Bancontact. Daarnaast kan de consument kiezen om zelf de betaling te doen door bankoverschrijving. De bestelling wordt nooit verstuurd voordat het complete bedrag is ontvangen.
 2. Alle prijzen voor de aangeboden artikelen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

 

Artikel 7 - Levering en uitvoering

 1. Studio Ditte zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. De opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
 4. De bij de artikelen vermelde levertijd gaat in zodra Studio Ditte de betaling van de klant heeft ontvangen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Studio Ditte tot het moment van bezorging aan de consument, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Het risico ter zake van de producten gaat in op het moment van de aflevering aan de consument. Het risico van de eventuele retourzending van de artikelen is voor de klant.
 6. Het is Studio Ditte toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Studio Ditte brengt de consument op de hoogte van de reden van gedeeltelijke levering.

 

Artikel 8 - Intellectueel eigendom

 1. Studio Ditte heeft en behoudt alle rechten van intellectuele eigendom die op het ontwerp rusten of gevestigd kunnen worden.
 2. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Studio Ditte reproducties van ontwerpen van Studio Ditte te maken.

 

Artikel 9 - Overmacht

 1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Studio Ditte in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van de consument op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Dit door de consument dit schriftelijk mee te delen en dit zonder dat Studio Ditte gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Studio Ditte kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 10 - Klachtenregeling

 1. Klachten kunnen gericht worden aan: Studio Ditte, Het Bolwerk 60, 4811 DR  BREDA, mail@studioditte.nl
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen de bekwame tijd van 7 dagen, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Studio Ditte, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij Studio Ditte ingediende klachten worden binnen een termijn van 7 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Studio Ditte binnen de termijn van 7 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Studio Ditte is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke schade aan een muur of andere zaken na, of als gevolg van, het gebruik van producten Studio Ditte of het verwijderen hiervan.
 5. Bij een klacht dien je het originele product te bewaren zodat we dat kunnen bekijken indien nodig. We kunnen je ook vragen om foto’s te maken zodat we de klacht beter kunnen beoordelen.

 

Artikel 11 - Diversen

 1. Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Studio Ditte in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Studio Ditte vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. Mocht deze wijzing na het sluiten van de overeenkomst optreden, dan is onze klant bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
 2. Studio Ditte is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

 

Artikel 12 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Studio Ditte en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Een geschil wordt door de rechter slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan Studio Ditte heeft voorgelegd.